ردیف نام شهردار سال خدمت قبل از انقلاب
۱ محمد علی رهنما ۱۳۳۲ –  ۱۳۲۲
۲ جنانی- بنی اقبال ۱۳۳۴- ۱۳۳۲
۳ ملک زاده(سرپرست) ۱۳۳۵- ۱۳۳۴
۴ علی اصغر طاهری ۱۳۳۶- ۱۳۳۵
۵ محمد محمدی ۱۳۴۰-۱۳۳۶
۶ مجید حبیب زاده (سرپرست) ۱۳۴۰
۷ عمرانی ۱۳۴۲-۱۳۴۱
۸ فالی(سرپرست) ۱۳۴۲
۹ مهندس احمدی ۱۳۴۳
۱۰ حاجی دائی(سرپرست) ۱۳۴۳
۱۱ مهدی عدل ۱۳۴۴-۱۳۴۳
۱۲ احمد وزیری ۱۳۴۵-۱۳۴۴
۱۳ منصور امیری لاری ۱۳۴۵
۱۴ جلیل غفاری ۱۳۴۶-۱۳۴۵
۱۵ مهدی نصری(سرپرست) ۱۳۴۶
۱۶ سید حسن طباطبائی ۱۳۴۶
۱۷ نصری(سرپرست) ۱۳۴۷-۱۳۴۶
۱۸ یوسف چوبک ۱۳۴۹-۱۳۴۷
۱۹ امیرحسین محسنی ۱۳۵۲-۱۳۴۹
۲۰ نبوی زاده(سرپرست) ۱۳۵۲
۲۱ مهندس ناصرپور شجاعی ۱۳۵۵-۱۳۵۲
۲۲ سید رضا میرمطهری(سرپرست) ۱۳۵۵
۲۳ علی مسیحا ۱۳۵۷-۱۳۵۵
۲۴ عبدالمهدی انصاری ۱۳۶۱-۱۳۵۷  

 

 

 

بعد از انقلاب

۲۵ محمود نوری ۱۳۶۴-۱۳۶۱
۲۶ حمید میرحبیبی(سرپرست) ۱۳۶۴
۲۷ ابوالقاسم خلعتبری ۱۳۶۷-۱۳۶۴
۲۸ حمید رحیمی(سرپرست) ۱۳۶۸-۱۳۶۷
۲۹ حسین ملاحسینی ۱۳۶۹-۱۳۶۸
۳۰ حمید رحیمی ۱۳۷۲-۱۳۶۹
۳۱ محمد حسین میرزایی ۱۳۷۵-۱۳۷۲
۳۲ حسن افسری ۱۳۷۷-۱۳۷۵
۳۳ سید علاء الدین موسوی ۱۳۷۹-۱۳۷۷
۳۴ حسین پاکزاد ۱۳۸۰-۱۳۷۹
۳۵ محمد نیکزاد ۱۳۸۲-۱۳۸۱
۳۶ امیر محسنی ۱۳۸۳-۱۳۸۲
۳۷ محمود امیری کیا(سرپرست) ۱۳۸۳
۳۸ علی بهشتی پور ۱۳۸۶-۱۳۸۳
۳۹ علی اکبر پورمحمدی ۱۳۹۱-۱۳۸۶
۴۰ محمد رضا حسيني ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱
۴۱ حسین میرزایی (سرپرست) ۱۳۹۲
۴۲ علی اکبر پورمحمدی ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۴۳ محمد مختاری (سرپرست) ۱۳۹۶
۴۴ محمدرضا عظیمی زاده ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹
۴۵ محمد مختاری ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
۴۶ جهانگیر ملکی (سرپرست) ۱۴۰۰