مهندس مجید کهنوجی

متولد: ۱۳۵۹
مهندس برق و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی
پیشینه اجرایی:

  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
  • مدیر کارخانه شرکت فرو مولیبدن کویر رفسنجان
  • مدیر پروژه راه اندازی کارخانه فرو مولیبدن کسری میبد
  • مدیر راه اندازی طرح های اقتصادی موسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران
  • کارشناس بخش اقتصادی استانداری کرمان
  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نورد و آلیاژکاران کویر
  • عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمان